Redakcja i Autorzy

Szanowni Czytelnicy!

Myślą przewodnią koncepcji powstania i funkcjonowania biuletynu jest przekazywanie instytucjom (specjalistom), w skondensowanej formie, informacji dotyczących szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa oraz zwalczania terroryzmu.
Zespół redakcyjny będzie rozbudowywał zakres przedstawianych informacji. Doskonaląc formułę pisma w przyszłości stworzy dział własnych krótkich analiz i ocen.
W imieniu zespołu redakcyjnego proszę o kierowanie do nas krytycznych uwag oraz formułowanie wniosków pozwalających podnosić jakość wykonywanej przez nas pracy i tym samym lepiej zaspokajać potrzeby odbiorców biuletynu.
Zespół redakcyjny tworzą znawcy i entuzjaści problematyki bezpieczeństwa i antyterroryzmu. Publikacja jest bezpłatna, a zespół redakcyjny oraz Autorzy nie odnoszą z niej korzyści materialnych. Publikowane teksty stanowią własność Autorów, a prezentowane poglądy nie są oficjalnymi stanowiskami Redakcji.
Artykuły poruszane w czasopiśmie służą celom edukacyjnym oraz badawczym. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za inne ich wykorzystanie.
Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowania edytorskiego nadesłanych materiałów.
Biuletyn ukazuje się w odstępach miesięcznych, począwszy od stycznia 2012 r.

Za zespół
Kazimierz Kraj


Wydawca:


Kazimierz Kraj, 31-979 Kraków, ul. Samostrzelnika 5


Redakcja:

Redaktor naczelny: dr Kazimierz Kraj
kazimierz.kraj@e-terroryzm.pl
– doktor nauk politycznych, jego zainteresowania naukowe koncentrują się m in. na problematyce polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, historii i współczesności jej służb specjalnych, zwalczaniu terroryzmu.

Z-ca redaktora naczelnego: Tobiasz Małysa
– urodzony w Stalowej Woli, ukończył Studium Informatyczne, absolwent Bezpieczeństwa Wewnętrznego na WSIiZ (licencjat), na specjalizacjach: Zarządzanie Kryzysowe oraz Ochrona Informacji Niejawnych oraz Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (magisterium), specjalizacja: zarządzanie kryzysowe. Jego zainteresowania koncentrują się wokół historii (szczególnie starożytności), politologii oraz wydarzeń najnowszych.

Sekretarz redakcji: dr Jan Swół
– emerytowany funkcjonariusz Policji, wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarzadzania, były reprezentant Polski w zapasach klasycznych.

Redaktor merytoryczny: Andrzej Wojtas
Redaktor techniczny: Tobiasz Małysa
Główny informatyk redakcji: Bernadetta Stachura-Terlecka


Współpracownicy:

Jakub Ciećkiewicz
– niezależny dziennikarz, redaktor, fotografik, wykładowca uniwersytecki, animator imprez kulturalnych, podróżnik, członek Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego.

Jakub Dyczka

Magdalena El Ghamari

Maciej Golarz
– mgr, absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania oraz Akademii Obrony Narodowej, zainteresowania badawcze: bezpieczeństwo energetyczne.

Jakub Górniak

Wojciech Koźmic
– stały współpracownik magazynów „New Eastern Europe” oraz „Broń i Amunicja – Komandosi”, w których publikuje artykuły i fotografie poświęcone tematyce ukraińskiej. Prowadzi bloga: www.wojciechkozmic.pl

Krzysztof Kubiak
– (1967) prof. zw. dr hab., absolwent Akademii Marynarki Wojennej i Uniwersytetu Gdańskiego. Od lat związany z wyższym szkolnictwem wojskowym. Obecnie profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jego zainteresowania badawcze obejmowały konflikty zbrojne po II wojnie światowej oraz niewojenne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, m.in. terroryzm, piractwo morskie, bezpieczeństwo energetyczne.

Mariusz Łaciński

Krzysztof Mroczkowski

Kamil Pietrasik
– Doktor nauk społecznych (specjalność nauka o polityce). Członek Towarzystwa Azji i Pacyfiku. W sferę zainteresowań naukowych wchodzą: Historia i teraźniejszość Czeczenii i Arabii Saudyjskiej, a także kwestie uchodźstwa/migracje oraz kwestie dot. islamu.

Piotr Podlasek

Paweł Stachnik

Robert Witak

Andrzej Zaręba

Maciej Zimny
– dr inż. (mjr rez.) jest byłym oficerem 6. Brygady Powietrzno-Desantowej i Jednostki Specjalnej GROM. Jest doktorem nauk wojskowych w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego.


Artykuły Czytelników z prośbą o publikację prosimy przesyłać pod adres e-mailowy:
redakcja@e-terroryzm.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty oraz publikacji tylko wybranych materiałów