Bezpieczeństwo Wewnętrzne – Praktyczny Przewodnik

Bezpieczeństwo Wewnętrzne – Praktyczny Przewodnik. Zapraszamy do pobierania:


Zeszyt 4.

Edukacja na przykładach

Pobierz (16 MB)
Pobrane 29492 razy


Opracował: Jan Swół
Rzeszów 2017
ss. 332

ISBN: 978-83-940604-4-2

Spis treści:

Od autora

W szkolnej ławie
– Książka obca studentowi?
– Naprzeciw edukacyjnym potrzebom
– Casus prof. Rońdy, a edukacja
– Pokonferencyjne refleksje
– O bezpieczeństwie w szkołach
– O sytuacjach kryzysowych w Uczelni Nauk Społecznych
– Edukacja (nie)zawsze się opłaca
– W konfrontacji z rzeczywistością

Wśród paragrafów
– Zatrzymanie w sprawie o wykroczenie
– Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
– Prawne i kryminalistyczne aspekty przygotowania do przestępstwa
– Przestępstwo znęcania się – problematyka prawna
– Zasada domniemania niewinności
– Chocholi taniec

Nieletni na oku
– Ustawowe środki zapobiegawcze, wychowawcze i poprawcze w stosunku do nieletnich
– Zasady orzekania i stosowania środków wychowawczych oraz poprawczych w sprawach nieletnich
– Orzekanie o środkach wychowawczych i poprawczych w praktyce sądowej
– Policyjne działania profilaktyczne w sprawach nieletnich
– Stop przemocy w wymiarze praktycznym
– Profilaktyka w sprawach nieletnich w praktyce

Na służbie
– Interwencja policjanta. Prawo czy obowiązek działania?
– Ujęcie osoby przez pracownika ochrony
– Policyjna interwencja – studium przypadku
– Przygotowanie do przeszukania
– Przeszukanie w praktyce
– Zażalenie na przeszukanie
– Oględziny i inne policyjne czynności na miejscy zdarzenia drogowego
– Policyjne czynności sprawdzające w praktyce
– Poczucie bezpieczeństwa policjanta
– Anioły dla bezpieczeństwa…
– Tarnowska drużyna „S”


Zeszyt 3.

Techniki interwencji. Nie tylko o środkach przymusu bezpośredniego

Według stanu prawnego na dzień:
2 kwietnia 2017 r.
Pobierz (32 MB)
Pobrane 3702 razy


Opracował: Jan Swół
Rzeszów 2017
ss. 272

ISBN: 978-83-940604-2-8

Spis treści:

 • Od autora
 • Jak korzystać z materiałów
 • BLOK I – PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO
 • TECHNIKI INTERWENCJI – NR 1 KRK – ĆW
 • Zagadnienia wprowadzające do przedmiotu
 • Środki przymusu bezpośredniego oraz ich charakterystyka
  • Policja i jej podstawowe zadania
  • Uprawnieni do używania i wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej
  • Podstawowe pojęcia związane z użyciem oraz wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego i broni palnej
   • Użycie a wykorzystanie środka przymusu bezpośrdeniego i broni palnej
   • Broń palna
   • Doprowadzenie
   • Obezwładnienie
  • Ustawowy katalog środków przymusu bezpośredniego
  • TECHNIKI INTERWENCJI – NR 2 KRK – ĆW
  • Przypadki użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego
   • Przypadki zakazu użycia
   • Siła fizyczna
   • Pojęcie oporu biernego i pojęcie oporu czynnego
   • Kajdanki
   • Kaftan, pas obezwładniający
   • Kask zabezpieczający
   • Siatka obezwładniająca
   • Pałka służbowa
   • Wodne środki obezwładniające
   • Pies służbowy
   • Koń służbowy
   • Pociski niepenetracyjne
   • Chemiczne środki obezwładniające
   • Paralizatory
   • Kolczatka drogowa
   • Pojazd służbowy
   • Środki przeznaczone do pokonywania zamknięć budowlanych i innych przeszkód
   • Środki pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub olśniewających

  • TECHNIKI INTERWENCJI – NR 3 KRK – ĆW
  • Postępowanie po użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego
   • Udzielanie przez policjanta i odstąpienie przez policjanta od udzielenia pierwszej pomocy
  • Dokumentowanie użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego
  • TECHNIKI INTERWENCJI – NR 4 KRK – ĆW
  • Podstawowe informacje o trybie postępowania przed użyciem lub wykorzystaniem broni palnej
   • Jak definiowana jest broń
   • Czy broń palna jest środkiem przymusu bezpośredniego
   • Kiedy broni palnej uprawniony może użyć
   • Czy użycie (wykorzystanie) broni palnej to obowiązek uprawnionego
   • Kiedy broń palna może zostać użyta lub wykorzystana przez oddział zwarty
   • Przypadki gdy można użyć broni palnej
  • Okoliczności wymagające podjęcia interwencji z użyciem lub wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego
   • Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny
   • Podstawowe zadania policji
   • Przemoc w rodzinie
   • Interwencja

  • BLOK II – PROBLEMATYKA LEGITYMOWANIA
  • TECHNIKI INTERWENCJI – NR 5 KRK – ĆW
  • Podstawy prawne i faktyczne legitymowania
   • Pojęcie legitymowania
   • Tożsamość osoby, dane personalne i dodatkowe dane
   • Ustalanie tożsamości osoby
   • Faktyczne przyczyny legitymowania
  • Postępowanie policjanta podczas legitymowania
   • Zasada trójkąta
   • Kontrola uczestnika ruchu drogowego

  • TECHNIKI INTERWENCJI – NR 6 KRK – ĆW
  • Legitymowanie cudzoziemców
   • Pojęcie cudzoziemca
   • Dokument podróży
   • Granica, mały ruch graniczny
   • Wiza krajowa, Wiza Schengen
   • Wykonywania pracy
   • Jakie przepisy może naruszać cudzoziemiec
  • Dokumentowanie legitymowania
  • Taktyka i bezpieczeństwo podczas legitymowania
  • BLOK III – ZATRZYMANIE OSOBY
  • TECHNIKI INTERWENCJI – NR 7 KRK – ĆW
  • Rodzaje zatrzymań i ich charakterystyka
   • Co to jest zatrzymanie
   • Zatrzymanie procesowe, a zatrzymanie pozaprocesowe (porządkowe, penitencjarne, administracyjne)
   • Zatrzymanie obywatelskie (ujęcie)
   • Zatrzymanie sprawcy przemocy w rodzinie
   • Przymusowe doprowadzenie
   • Zatrzymanie nieletniego
   • Zatrzymanie porządkowe
   • Zatrzymanie penitencjarne
   • Zatrzymanie administracyjne
  • Przesłanki uzasadniające zatrzymanie
   • Przesłanka pozytywna i negatywna, a przesłanki ogólna i szczególna
   • Uzasadnione przypuszczenie
   • Inne przesłanki zatrzymania
   • Zatrzymanie na gorącym uczynku
  • Prawa osób zatrzymanych
   • Protokołowanie zatrzymania
   • Prawa zatrzymanego
   • Prawo do uzyskania pomocy medycznej
   • Prawo do złożenia zażalenia do właściwego miejscowo prokuratora
   • Prawo do informacji o przyczynach zatrzymania, otrzymania kopii protokołu i inne
   • Wysłuchanie zatrzymanego

  • TECHNIKI INTERWENCJI – NR 8 KRK – ĆW
  • Postępowanie funkcjonariusza w przedmiocie zatrzymania
   • Bezpieczeństwo podczas zatrzymywania oraz doprowadzeniach osób
   • Taktyka zatrzymywania
   • Czynności policjanta związane z zatrzymaniem osoby
   • Niektóre czynności związane z zatrzymaniem nieletniego
   • Dokumentowanie zatrzymania

  • BLOK IV – KONTROLA OSOBISTA, PRZEGLĄDANIE ZAWARTOŚCI BAGAŻU, SPRAWDZANIE ŁADUNKU
  • TECHNIKI INTERWENCJI – NR 9 KRK – ĆW
  • Podstawy prawne oraz uzasadnienie faktyczne kontroli osobistej i przeglądania bagażu oraz sprawdzania ładunku
   • Podstawy prawne
   • Uzasadnienie faktyczne kontroli osobistej
   • Sprawdzenie osoby, kontrola osobista a przeszukanie osoby
   • Kto przeprowadza kontrolę osobistą
   • Przyczyny dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagażu, sprawdzenia ładunku
   • Kontrola osobista, przeglądanie zawartości bagażu, sprawdzanie ładunku w praktyce oraz dokumentowanie tych czynności

  • BLOK V – PRZESZUKANIE OSOBY, POMIESZCZEŃ I RZECZY
  • TECHNIKI INTERWENCJI – NR 10 KRK – ĆW
  • Podstawy prawne i zasadnienie faktyczne przeszukania pomieszczeń i rzeczy
   • Istota, cele i rodzaje przeszukań
   • Podstawy prawne przeszukania osób, pomieszczeń i rzeczy
   • Podstawy faktyczne przeszukania osób, pomieszczeń i rzeczy
   • Dokumenty uprawniające do przeszukania osób, pomieszczeń i rzeczy
   • Miejsca które mogą być przeszukane
  • Praktyczne aspekty przeszukania osoby, pomieszczeń i rzeczy oraz dokumentowanie tych czynności
   • Przygotowanie do przeszukania
   • Przeszukanie osoby, pomieszczeń i rzeczy w praktyce
   • Przeszukanie oraz sposób jego przeprowadzania w różnych sytuacjach
   • Zakończenie przeszukania
   • Dokumentowanie przeszukania

  • BLOK VI – WYKONYWANIE POLECEŃ UPRAWNIONYCH ORGANÓW ORAZ UDZIELANIE POMOCY I ASYSTY
  • TECHNIKI INTERWENCJI – NR 11 KRK – ĆW
  • Udzielanie pomocy i asysty przez policjantów oraz realizacja innych poleceń uprawnionych organów
   • Istota i cele postępowania egzekucyjnego
   • Egzekucja administracyjna
   • Wierzyciel, zobowiązany a organ egzekucyjny
   • Egzekutor, organ rekwizycyjny, poborca skarbowy
   • Organ nadzoru a organ asystujący
  • Udzielanie pomocy i asysty przez policjantów oraz jej zakres
   • Pomoc a asysta
   • Możliwość użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego
   • Realizacja poleceń uprawnionych organów

  • BLOK VII – PRZEPROWADZANIE INTERWENCJI ORAZ POSTĘPOWANIE Z OSOBAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB PODOBNIE DZIAŁAJĄCEGO ŚRODKA
  • TECHNIKI INTERWENCJI – NR 12 KRK – ĆW
  • Policyjne interwencje oraz pojęcia z tym związane
   • Jak definiujemy policyjną interwencję
   • Trzy elementy policyjnej interwencji
   • Zamach
   • Bezprawny zamach
   • Czynna napaść na funkcjonariusza
   • Bierny opór, czynny opór, przemoc i groźba bezprawna
   • Niebezpieczny przedmiot
   • Stan nietrzeźwości
   • Stan po użyciu alkoholu
   • Doprowadzenie osoby do wytrzeźwienia
  • Taktyka i technika interweniowania
   • Techniki stosowane podczas interwencji
   • Czynniki wpływające na taktykę i technikę interweniowania
  • Podstawy prawne oraz okoliczności uzasadniające podjęcie interwencji w stosunku do osób pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka
  • Postępowanie z osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka
  • Praktyczne aspekty wybranych interwencji w stosunku do osoby pod wpływem alkoholu oraz dokumentowanie jej przebiegu
  • BLOK VIII – AKTY I DOKUMENTY PRAWNE
  • USTAWA Z DNIA 24 MAJA 2013 R. O ŚRODKACH PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO I BRONI PALNEJ
  • Rozdział 1. Przepisy ogólne
  • Rozdział 2. Środki przymusu bezpośredniego
  • Rozdział 3. Broń palna
  • Rozdział 4. Dokumentowanie użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej
  • Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących
  • Rozdział 6. Przepisy przejściowe i przepis końcowy
  • USTAWA Z DNIA 6 KWIETNIA 1990 R. O POLICJI
  • Rozdział 1. Przepisy ogólne
  • Rozdział 2. Organizacja Policji
  • Rozdział 3. Zakres uprawnień Policji
  • Rozdział 3a. Bandera i znaki rozpoznawcze
  • Rozdział 5. Służba w Policji
  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2015 R. W SPRAWIE POSTĘPOWANIA PRZY WYKONYWANIU NIEKTÓRYCH UPRAWNIEŃ POLICJANTÓW
  • Rozdział 1. Przepisy ogólne
  • Rozdział 2. Legitymowanie osób
  • Rozdział 3. Zatrzymywanie osób
  • Rozdział 4. Pobieranie od osób wymazu ze śluzówki policzków lub odcisków linii papilarnych oraz pobieranie odcisków linii papilarnych lub materiału biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości
  • Rozdział 5. Kontrola osobista, przeglądanie zawartości bagaży i sprawdzanie ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego
  • Rozdział 6. Obserwowanie i rejestrowanie obrazu i dźwięku zdarzeń w miejscach publicznych
  • Rozdział 7. Żądanie niezbędnej pomocy oraz zwracanie się o niezbędną lub doraźną pomoc
  • Rozdział 8. Przepisy przejściowy i końcowy
  • Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. (poz. 1565)
  • ZAŁĄCZNIK NR 1. Protokół zatrzymania osoby
  • ZAŁĄCZNIK NR 2. Pouczenie o uprawnieniach osoby zatrzymanej Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
  • ZAŁĄCZNIK NR 3. Pouczenie o uprawnieniach osoby zatrzymanej Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
  • ZAŁĄCZNIK NR 4. Protokół pobrania wymazu ze śluzówki policzków od osoby o nieustalonej tożsamości / od osoby usiłującej ukryć swoją tożsamość*
  • ZAŁĄCZNIK NR 5. Protokół pobrania od osoby wymazu ze śluzówki policzków
  • ZAŁĄCZNIK NR 6. Protokół pobrania materiału biologicznego ze zwłok ludzkich
  • ZAŁĄCZNIK NR 7. Wzór karty daktyloskopijnej odcisków linii papilarnych palców
  • ZAŁĄCZNIK NR 8. Wzór karty chejroskopijnej
  • ZAŁĄCZNIK NR 9. Protokół kontroli osobistej / przeglądania zawartości bagażu / sprawdzania ładunku*
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 29 SIERPNIA 2001 R. W SPRAWIE SPOSOBU UDZIELANIA PRZEZ POLICJĘ LUB STRAŻ GRANICZNĄ POMOCY LUB ASYSTY ORGANOWI EGZEKUCYJNEMU I EGZEKUTOROWI PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNYCH
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 28 STYCZNIA 2002 R. W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY LUB ASYSTOWANIA KOMORNIKOWI PRZEZ POLICJĘ LUB STRAŻ GRANICZNĄ PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNYCH

Zeszyt 2.

Techniki interwencji
– materiały nie tylko do ćwiczeń (cudzoziemcy)

Według stanu prawnego na dzień:
31 lipca 2015 r.
Pobierz (6 MB)
Pobrane 2478 razy


Opracował: Jan Swół
Rzeszów 2015
ss. 268

ISBN: 978-83-940604-1-1

Spis treści:

 • Od autora
 • Jak korzystać z materiałów
 • Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji – wyciąg
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia
 • Wykaz obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • Wykaz aktualnych aktów wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 2006 o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich
 • Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • Miniprzewodnik po aktach prawnych
 • Podziękowania
 • Literatura uzupełniająca
 • Notatki i zapiski

Zeszyt 1.

Techniki interwencji – materiały do ćwiczeń (część I)

Według stanu prawnego na dzień:
31 sierpnia 2014 r.
Pobierz (4 MB)
Pobrane 5535 razy


Opracował: Jan Swół
Rzeszów 2014
ss. 312

ISBN: 978-83-940604-0-4

Spis treści:

 • Od autora
 • Jak korzystać z materiałów
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – wyciąg
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów
 • Zarządzenie nr 496 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
 • Zarządzenie nr 497 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pełnienia służby przez policjantów wykorzystujących przyrządy kontrolno-pomiarowe służące do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego
 • Zarządzenie nr 609 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów
 • Zarządzenie nr 25/93 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 czerwca 1993 r. w sprawie sposobu używania gwizdka sygnałowego przez policjantów
 • Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie uzgadniania przez policjantów miejsca i czasu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących, prowadzonej przez straże gminne
 • Przepisy karne związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym
 • Miniprzewodnik po aktach prawnych
 • Zakończenie
 • Literatura uzupełniająca
 • Wykaz okienek problemowych
 • Notatki i zapiski